สรุปกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง – SEC

SEC คือคำย่อของ ‘Securities & Exchange Commission’ ในภาษาไทย คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ SEC ชื่อย่อภาษาไทย คือ กลต. โดยใช้คำย่อเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีทำหน้าที่กำกับดูแลตลอดจนพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย ให้กลายเป็นแหล่งอันมีประสิทธิภาพ ทั้ง รัฐ , เอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

สรุปกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ SEC

คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อจัดการกองทุน

โดยผู้ให้บริการจัดการกองทุน จะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังต้องได้รับใบอนุญาต หรือได้รับการจดทะเบียนจาก ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคุณสมบัติสำคัญ คือ ต้องมีความมั่นคงทางการเงิน , มีระบบงานอันมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องมีบุคลากรอันเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพซึ่งเหมาะสมกับสินค้าที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง ระบบงาน ตลอดจนการให้บริการ

โดยทางบริษัทเองก็ต้องจัดระบบงาน ที่ต้องแสดงให้เห็นได้ว่ามีการแบ่งหน้าที่ รวมทั้งความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ได้อย่างราบรื่น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ ต้องจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานเพื่อให้ตรวจสอบได้

ขั้นตอนจัดตั้งกองทุนรวม

บริษัทใดที่ต้องการจัดตั้งกองทุนรวม จะต้องยื่นเรื่องกับ ก.ล.ต. เป็นอันดับแรก เริ่มจากยื่นคำขอพร้อมทั้งหลักฐานต่างๆ เพื่อขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเอกสารเหล่านั้นต้องประกอบด้วย รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม , เอกสารสัญญาระหว่างหน่วยลงทุนกับบริษัท , สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน โดยขั้นตอนยื่นขออนุมัติ สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่…

  • การขออนุมัติแบบปกติ ทาง ก.ล.ต. จะแจ้งผลภายใน 90 วัน เริ่มแต่วันที่ ก.ล.ต.ได้รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตอย่างครบถ้วน
  • การขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบทั่วไป โดยให้ ก.ล.ต. อนุมัติให้จัดตั้งได้ เมื่อบริษัทยื่นคำขอพร้อมเอกสารอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมคำขอให้กับก.ล.ต.แล้ว

โดยการขออนุมัติที่ได้กล่าวมา อนุญาตให้ใช้เฉพาะกับการจัดตั้งกองทุนรวมแบบไม่ซับซ้อน ต้อง ไม่ใช่ Feeder fund , ไม่ใช่กองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศ , ไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนตราสารที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง รวมทั้งไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนอย่างเป็นระบบ

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน ต้องตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย อีกทั้งยังต้องไม่ผันแปรตามสูตรการคำนวณ หรือเงื่อนไขใดๆ วิธีจัดการกองทุนรวมต้องมีความต่อเนื่องกัน และเป็นไปตามหลักปฏิบัติทั่วไปซึ่งมีการกำหนดเอาไว้ในกองทุนนั้น อีกทั้งยังต้องไม่มีลักษณะพิเศษที่ต้องขอความเห็นชอบ หรือขอผ่อนผันจาก ก.ล.ต. ก่อน นอกจากนี้การลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีผลต่อสภาพคล่องในการรับซื้อคืน