สรรหามาเล่า ตอน ก.ล.ต. กำกับดูแลธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร ?

บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ หรือชื่อย่อคือ ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2 ส่วน ได้แก่ บริษัท และการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในส่วนของขั้นตอนกำกับดูแล ก.ล.ต. มุ่งเน้นขั้นตอนเสริมสร้างระบบ รวมทั้งกลไกของตลาดทุนเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งยังตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นหลัก ทางสำนักงานจัดให้มีขั้นตอนตรวจสอบ ควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบเวลาอันเหมาะสม ไม่ว่าจะทั้งการเข้าตรวจสอบที่บริษัท และการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด ซึ่งกำหนดให้มีการรายงานตามเวลากำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทจัดการบริหารภายใต้กฎหมายอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนกำกับดูแลจะให้ความสำคัญตั้งแต่การรับลูกค้ารายใหม่ , การกำหนดนโยบายอันเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้า , การจัดลงทุนที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด , การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน , การเก็บรักษาทรัพย์สิน , การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้เป็นไปตามกำหนด เป็นต้น

ขั้นตอนกำกับดูแลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทาง ก.ล.ต.จะกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ตลอดจนขั้นตอนตรวจสอบงานทะเบียนสมาชิก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ทางบริษัทมีขั้นตอนดำเนินงานระบบงานอย่างถูกต้อง มีความครบถ้วน – ทันสมัย สำหรับการตรวจสอบงานทะเบียนสมาชิกประกอบด้วยงานหลัก 2 ข้อ ได้แก่…

  • ระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการปฏิบัติงานของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เช่น การจัดเก็บข้อมูลง่ายต่อการค้นหา , ขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของเอกสาร , การดูแลการปฏิบัติงานของหน้าที่ของบุคลากร – ขั้นตอนปฏิบัติงาน เป็นต้น
  • ระบบปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ การนำ – ส่งเงินเข้ากองทุน , ขั้นตอนลงทะเบียนของสมาชิก , การจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิก เป็นต้น

นอกจากงานดังกล่าวมาในข้างต้น ก.ล.ต. ยังมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมทั้งผู้รับรองมูลค่าให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดด้วย

โดยหลังจากสมาชิกทุกคน ได้ทราบถึงระบบดำเนินงาน , บุคคล รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนแล้ว หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนรวม และก.ล.ต. กำกับดูแลธุรกิจกองทุนสำรอง ก็จะทำให้สมาชิกทุกคนเกิดความอุ่นใจ มีความมั่นใจในระบบได้ในระดับหนึ่ง มีความเชื่อว่าเงินกองทุนของคุณได้รับดูแลเป็นอย่างดี แต่ถึงกระนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น สมาชิกก็ควรหมั่นดูแล พร้อมตรวจสอบยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตนเองอยู่เรื่อยๆ และขอแนะนำว่าควรติดตามการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองทุกครั้ง ที่มีการจัดประชุมใหญ่ประจำปีเพื่อจะได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของกองทุนในรอบปี อีกทั้งยังได้มีโอกาสถามและเสนอแนะสิ่งที่ต้องการให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบโดยตรงด้วย