หลักเกณฑ์การลงทุนและรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย

โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันมากถึง 93% ของมูลค่าทั้งหมด ทั้ง 11 บริษัทนี้ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งให้มีขั้นตอนกำกับกิจการที่ดี อีกทั้งยังเพื่อให้เป็นแรงจูงใจในการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลอีกด้วย

‘กองทุนรวมธรรมาภิบาล’ ตั้งอยู่บนความเชื่อว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวที่ดี ต้องมาจากกิจการอันมีธรรมาภิบาล นอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของ ‘เงิน’ แล้ว นักลงทุนยังได้รับผลตอบแทนด้านอื่นอีกๆ ด้วย โดยกองทุนจะแบ่งรายได้จากค่าธรรมเนียม ที่จะได้รับประมาณ 40% หลังจากนั้นจึงนำไปสนับสนุนองค์กร หรือโครงการซึ่งมีแนวคิดในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล รวมทั้งต่อต้านทุจริต

‘กองทุนรวมธรรมาภิบาล’ คือ กองทุนที่ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 11 บริษัท จัดตั้งขึ้นมา ได้แก่…

 1. บลจ. กรุงไทย
 2. บลจ. กรุงศรี
 3. บลจ. กสิกรไทย
 4. บลจ. ทหารไทย
 5. บลจ. ทาลิส
 6. บลจ. ทิสโก้
 7. บลจ. ไทยพาณิชย์
 8. บลจ. บัวหลวง
 9. บลจ. บางกอกแคปปิตอล
 10. บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)
 11. บลจ. เอ็มเอฟซี

โดยคณะกรรมการของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ทั้ง 11 บริษัท ได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะนำเข้ามาในกองทุนจากการใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้…

 • ขั้น 1 จากการใช้รายชื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผ่านการประเมินทางด้านธรรมาภิบาลจาก IOD ล่าสุด ต้องได้ CG Rating 4 ดาวขึ้นไป
 • ขั้น 2 นำรายชื่อหลักทรัพย์ซึ่งผ่านการคัดกรองในชั้นแรกแล้ว นำมาคัดให้เหลือเฉพาะแต่รายชื่อของบริษัท ที่ได้รับการรับรองจาก CAC
 • ขั้น 3 เพื่อให้เป็นไปได้ด้วยดีกับเหตุการณ์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต คณะกรรมการจึงได้มีการกำหนดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการลงทุน ด้วยการนำรายชื่อจากหลักทรัพย์ มาดูความเหมาะสมร่วมกันอีกครั้ง กลั่นกรองจนได้รายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ และสงวนสิทธิ์คัดเลือกหุ้นที่ไม่ความน่าสนใจออก เช่น โดนกล่าวโทษจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ทางด้านสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ก็จะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์ให้ต่อ สาธารณชนทั้งหลายรับทราบต่อไป เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียน ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจต่างๆ ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ อีกทั้งยังเป็นการเปิดเผยให้ผู้สนใจลงทุน รับทราบข้อมูลต่างๆ ล่วงหน้าก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย มีเอกลักษณ์ทางด้านการบริหารจัดการเป็นอย่างสูง อีกทั้งยังเป็นกลไกความร่วมมืออันมีส่วนผสมของผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญหลายภาคส่วน อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นทั้ง ตลาดทุน , ตลาดการเงิน และสังคม จัดเป็นนวัตกรรมใหม่อันน่าสนใจของไทยและของโลกเลยก็ว่าได้